Pin It

Przyjście dziecka na świat wiąże się również z koniecznością załatwienia kilku spraw w urzędach, dzięki którym dziecku będą przysługiwać takie same prawa, jak wszystkim obywatelom. Sprawdź, jakie formalności po porodzie należy dopilnować.

Zgodnie z naszym prawem dziecko nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie z rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie, bez względu na to, czy dziecko urodziło się w Polsce czy za granicą (art. 14 pkt 1 ustawy o obywatelstwie polskim, zasada krwi/ius sanguinis). Aby jednak zapewnić dziecku możliwość korzystania z wszelkich praw, które przysługują obywatelom, jego rodzice (albo inne uprawnione osoby) powinni zadbać o dopełnienie kilku formalności, co będzie wiązało się z koniecznością zaplanowania wizyt w różnych urzędach, najlepiej tuż po narodzinach dziecka.

Akt urodzenia

Nowo narodzone dziecko musi zostać zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego. Aby otrzymać akt urodzenia należy zgłosić urodzenie dziecka w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka, w urzędzie stanu cywilnego na obszarze działania którego urodziło się dziecko. Należy zrobić to w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia (którą wystawia szpital). Dziecko może zgłosić mama lub tata o ile posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dot. to również rodziców, którzy ukończyli 16 lat jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych). W innym przypadku urodzenie dziecka może zgłosić opiekun matki lub jej przedstawiciel ustawowy (np. rodzic). Zgłoszenia można dokonać też przez pełnomocnika.

Aby sporządzić akt urodzenia będzie potrzebne:

  • dokument tożsamości osoby zgłaszającej urodzenie
  • jeżeli zgłoszenie urodzenia dokonywane jest przez pełnomocnika – składa się stosowne pełnomocnictwo

Akt urodzenia sporządzany jest na podstawie karty urodzenia i protokołu dokumentującego zgłoszenie urodzenia, podpisanego przez osobę zgłaszającą urodzenie i kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoba, która zgłasza dziecko otrzyma bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia. Sporządzony akt urodzenia umożliwi nadanie dziecku numeru PESEL.

Wybór imienia (imion)

Do aktu urodzenia zostanie wpisanie imię (imiona) dziecka.  Oświadczenie o wyborze imienia (imion) dla dziecka składa osoba zgłaszająca urodzenie. Obowiązują przy tym pewne ograniczenia: nie można nadać dziecku więcej niż 2 imiona, imię nie może mieć charakteru ośmieszającego i nieprzyzwoitego i nie może być to imię w zdrobniałej formie. Jeżeli wybrane imię nie będzie spełniać tych warunków, kierownik urzędu stanu cywilnego może omówić przyjęcia oświadczenia. W takiej sytuacji kierownik samodzielnie wybierze dziecku imię z urzędu w formie decyzji administracyjnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu. W takim przypadku można się odwołać do wojewody właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego.

Istnieje możliwość nadania dziecku imienia obcego – może być to imię nie wskazujące na płeć, ale w powszechnym znaczeniu przypisane do danej płci.

W ciągu 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia można jeszcze złożyć oświadczenie o zmianie imienia dziecka.

PESEL

Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności jest numerem składającym się z 11 cyfr, który identyfikuje każdego obywatela Polski i jest niezbędny przy załatwianiu wielu formalności.

Niezwłocznie po sporządzeniu aktu urodzenia kierownik urzędu stanu cywilnego występuje do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o nadanie numeru PESEL. Po otrzymaniu informacji o jego nadania, przekazuje ją osobie zgłaszającej urodzenie dziecka.

Zameldowanie

Noworodek, tak jak każdy inny obywatel, powinien mieć także swoje stałe albo tymczasowe miejsce zamieszkania. Kierownik urzędu stanu cywilnego niezwłocznie po sporządzeniu aktu urodzenia melduje dziecko w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo u tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.

Uznanie ojcostwa

Jeżeli rodzice dziecka nie są w związku małżeńskim to ustalenie ojcostwa może nastąpić przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu. Uznanie ojcostwa polega na tym, że mężczyzna oświadcza, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdza to jednocześnie lub w ciągu trzech miesięcy. Można dokonać tego przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego, sądem opiekuńczym, polskim konsulem i w wyjątkowych sytuacjach (w razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio  życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi) przed notariuszem, wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy

Uznanie ojcostwa można nastąpić w stosunku do dziecka: poczętego (przed jego urodzeniem się), urodzonego, (do 18 roku życia), zmarłego przed osiągnięciem pełnoletniości (w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletniość)

Jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi do uznania dziecka rodzice składają zgodne oświadczenia dot. nazwiska, jakie będzie ono nosić. W sytuacji zgodnych oświadczeń rodziców dziecko będzie nosić nazwisko jednego z rodziców albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Jeżeli oświadczenia będą się od siebie różnić – dziecko otrzyma nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca dziecka.


Jesteś w trakcie przygotowywania wyprawki dla mającego przyjść na świat maluszka? TUTAJ znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz.

WYPRAWKA DLA NIEMOWLAKA


Ubezpieczenie zdrowotne

Jedną z formalności, które należałoby dopełnić jak najszybciej po porodzie jest zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego. To ustawowy obowiązek, w którym dziecko zgłasza do ubezpieczenia jeden z zatrudnionych rodziców. Osoby zatrudnione mają obowiązek poinformować swojego pracodawcę o zgłoszeniu dziecka jako członka rodziny do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą same powinny zgłosić swoje dziecko w ZUS-ie. Dziecko zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego ma prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ.

Tym, co będzie nam potrzebne, jest formularz ZUS ZCZA. Formularz ZUS ZCZA przeznaczony jest do zgłoszenia danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Formularz ten można pobrać tutaj. Wypełniony wniosek dajemy naszemu pracodawcy, aby ten następnie mógł przekazać go do ZUS-u.

Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy, są przez niego ubezpieczone co dotyczy również dziecka.

Opieka medyczna

Najlepiej jeszcze przed porodem wybierać lekarza rodzinnego lub pediatrę dla swojego dziecka. Wybór lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) to istotna decyzja, która będzie miała później wpływ na opiekę nad swoim maleństwem. Aby jej dokonać, zgłoś się do wybranej przez ciebie poradni i wypełnij odpowiedni formularz wyboru danej placówki służby zdrowia i lekarza POZ dla twojego dziecka.

Za tę formalność warto zabrać się dosyć szybko po narodzinach dziecka. Nie jest konieczny do tego numer PESEL dziecka, dostarczysz go wtedy, gdy zostanie on już nadany (należy to jednak zrobić do ukończenia przez dziecko 6. miesiąca życia).

Dodatkowo tuż po porodzie każdej kobiecie przysługuje wizyta położnej środowiskowej, która oceni stan zdrowa matki i dziecka oraz pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości związane z macierzyństwem. O kontakt z położną warto zadbać jeszcze przed narodzinami dziecka.

Inne formalności

Spośród pozostałych formalności, o które warto zadbać, można wymienić m.in. złożenie wniosku o becikowe, urlop macierzyński, urlop ojcowski, zasiłek macierzyński, zasiłek rodzinny, ewentualnie o paszport, jeżeli uznasz, że będzie on konieczny.

Źródło: www.msw.gov.pl

Jeśli uważasz ten artykuł za przydatny, podziel się nim z innymi.
Pin It
Pozostań też z nami w kontakcie:
- Polub nasz fanpage na Facebooku, a będziesz na bieżąco z najnowszymi artykułami i ciekawostkami ze świata parentingu
- Śledź nas na Instagramie. Znajdziesz tam ciekawe akcesoria dla dzieci, wartościowe książki i relacje z miejsc, w których bywamy :)
- Zapisz się do naszego newslettera. Jako pierwsza/pierwszy otrzymasz dostęp do najnowszych artykułów, konkursów i różnorodnych bonusów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ