Pin It

Samotne rodzicielstwo często wymaga jednoczesnego godzenia obowiązków domowych i zawodowych. Na barkach mamy lub taty, którzy pozostają z dzieckiem sami, spoczywa też obowiązek zapewnienia maleństwu bezpieczeństwa finansowego. Sprawdź, o jaką pomoc można się ubiegać w tej sytuacji.

Zgodnie z ustawową definicją za osobę samotnie wychowującą dzieci uznawany jest jeden rodzic lub opiekun prawny, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą w stosunku, do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się także osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Będąc samotnym rodzicem można ubiegać się o uzyskanie m.in. takich świadczeń, jak zasiłek rodzinny, becikowe, dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka, czy alimenty.

Alimenty

Alimenty to finansowe wsparcie, środki utrzymania i wychowania płacone najczęściej przez jednego z rodziców dziecka w sytuacji, gdy rodzice decydują się na oddzielne życie. Mają one pokrywać wydatki związane z wychowaniem dziecka, mając na uwadze jego wyżywienie, odzież, leczenie, edukację czy potrzeby kulturalne. W praktyce alimenty oznaczają konkretną sumę pieniędzy ustaloną przez sąd. Według prawa, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Obowiązek alimentacyjny wobec dzieci pojawia się wraz z chwilą urodzenia się dziecka i wygasa, gdy dziecko się usamodzielni (co nie oznacza, że kończy się w momencie, gdy dziecko osiąga wiek 18 lat – jeżeli wciąż się uczy, bądź nie jest w stanie się utrzymać, obowiązek alimentacyjny trwa nadal). Obowiązek ten nie wygasa nigdy, jeżeli dziecko z powodu kalectwa albo choroby psychicznej nie jest w stanie utrzymywać się samodzielnie.

Zgodnie z prawem rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Osoba starająca się o przyznane alimentów powinna złożyć pozew w wydziale rodzinnym i dla nieletnich sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania. Składając pozew jesteśmy zwolnieni z kosztów sądowych. W dokumencie należy określić żądaną kwotę alimentów płatnych miesięcznie, przyczyny złożenia pozwu, informacje o osobie pozwanej: zawód, kwalifikacje, sytuacja finansowa (pozwoli to na ustalenie wysokości alimentów). Dodatkowo należy dołączyć jeszcze odpisy pozwu dla każdej ze stron oraz odpisy aktów stanu cywilnego.

W przypadku pozwu o alimenty dla dziecka najczęściej pozwanym będzie jego ojciec. Powodem będzie natomiast nie matka dziecka, a dziecko, stąd kobieta, która dochodzi alimentów w imieniu swojego dziecka, powinna wskazać w pozwie, że powodem jest dziecko,  nie ona.


Potrzebujesz szybkiej pożyczki? Załatwisz ją w 10 min. tutaj!


Ojciec i jego zobowiązania finansowe przed porodem

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, ojciec niebędący mężem matki zobowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat. Roszczenia powyższe przysługują matce także w sytuacji, gdy dziecko urodziło się nieżywe.

Jeżeli ojcostwo mężczyzny niebędącego mężem matki zostało uwiarygodnione, matka może żądać, aby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd.

Jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone, zarówno dziecko, jak i matka mogą dochodzić roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. Nie dotyczy to roszczeń matki, gdy dziecko urodziło się nieżywe.

Zasiłek

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także opiekunowi faktycznemu dziecka oraz osobie uczącej się. Z zasiłku mogą skorzystać te rodziny, u których dochód w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego przysługują również dodatki, w tym m.in. dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

– drugi z rodziców dziecka nie żyje,
– ojciec dziecka jest nieznany,
– powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją (lub kiedy występują inne powody opisane powyżej).

Dodatek ten przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka niepełnosprawnego kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Becikowe

Rodzic samotnie wychowujący dziecko ma również prawo do jednorazowego dodatku z tytułu urodzenia dziecka, czyli tzw. becikowego. Przysługuje on jeżeli dochód w rodzinie nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto i wynosi 1000 zł.

Aby otrzymać becikowe matka dziecka powinna udokumentować, że od nie później niż 10 tygodnia ciąży do dnia porodu była pod opieką medyczną. Tego typu zaświadczenie może wystawić lekarz lub położna. Rodzic ubiegający się o zapomogę powinien złożyć wniosek w miejscu, w którym wypłacane są świadczenia rodzinne (na ogół jest to miejscowy ośrodek pomocy społecznej albo urząd gminy). Termin składania wniosków upływa wraz z ukończeniem przez dziecko 12 miesięcy.

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7

Bezrobotni, samotnie wychowujący dziecko mogą ubiegać się u starosty o refundowanie kosztów opieki nad dziećmi do lat 7. Refundacja kosztów opieki następuje do wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku dla bezrobotnych, na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty lub na osobę zależną. O refundację może wnioskować osoba, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, została skierowana na staż, przygotowanie zarobkowe lub szkolenie oraz jeżeli osiągnęła z tego tytułu miesięcznie przychód w wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę.  Refundacja przysługuje przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, bądź przez okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego czy szkolenia. W przypadku, gdy dana osoba zrezygnuje z pracy, szkolenia, stażu – refundacja przestanie obowiązywać od miesiąca, w którym przerwano w nich udział. Refundację można przeznaczyć na to, by zapłacić za opiekunkę, przedszkole czy żłobek. Aby otrzymać zwrot kosztów należy złożyć wniosek we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Należy dołączyć do niego dokumenty, które potwierdzą poniesione koszty.

Inne możliwości

Samotna mama ma również prawo do tego, aby rozliczać się wspólnie z dzieckiem oraz do urlopu macierzyńskiego i wychowawczego w pełnym wymiarze, jeżeli przed porodem była zatrudniona na umowę o pracę.

Jeśli uważasz ten artykuł za przydatny, podziel się nim z innymi.
Pin It
Pozostań też z nami w kontakcie:
- Polub nasz fanpage na Facebooku, a będziesz na bieżąco z najnowszymi artykułami i ciekawostkami ze świata parentingu
- Śledź nas na Instagramie. Znajdziesz tam ciekawe akcesoria dla dzieci, wartościowe książki i relacje z miejsc, w których bywamy :)
- Zapisz się do naszego newslettera. Jako pierwsza/pierwszy otrzymasz dostęp do najnowszych artykułów, konkursów i różnorodnych bonusów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ