Pin It

Każda rodzina ma prawo do ubiegania się o przyznanie zapomogi. Dowiedz się, z jakiego rodzaju świadczeń rodzinnych można skorzystać, jaka jest ich wysokość oraz jakich formalności należy dopilnować, aby je otrzymać.

Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (czyli tzw. becikowe) i świadczenia opiekuńcze (tj. zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne).

Zasiłek rodzinny i dodatki

Prawo do zasiłku rodzinnego mają te osoby, które spełniają kryterium dochodowe. Przysługuje on wówczas, gdy przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574 zł. Jeżeli w rodzinie jest dziecko, które legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo w znacznym stopniu niepełnosprawności, to zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny dochód rodziny (w przeliczeniu na osobę), albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 664 zł.

Osoba, która ma prawo do zasiłku rodzinnego, może ubiegać się o dodatek z tytułu:

·urodzenia dziecka (1000 zł)

·opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł)

·samotnego wychowywania dziecka (170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci)

·wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (80 zł na trzecie i następne dzieci)

·kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (60 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 80 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia)

·podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ( 90 lub 50 zł)

·rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł na dziecko)

Kwoty kryteriów dochodowych, które uprawniają do zasiłku rodzinnego oraz wysokość świadczeń są weryfikowane co 3 lata.

Aby otrzymać powyższe świadczenia, należy złożyć odpowiednie wnioski, których formularze dostępne są w miejscach realizujących świadczenia rodzinne (właściwych ze względu na miejsce zamieszkania) lub tutaj.


Potrzebujesz szybkiej pożyczki? Załatwisz ją w 10 min. tutaj!


Realizowanie świadczeń

Realizowaniem świadczeń zajmuje się wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na nasze miejsce zamieszkania, albo inna jednostka organizacyjna gminy, np. ośrodek pomocy społecznej.

Prawo do świadczeń rodzinnych jest ustalane od miesiąca, w którym wpłynął prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Prawo do zasiłku rodzinnego jest ustalane na okres zasiłkowy, a trwa on od 01.11.2012 do 31.10.2013.

W sytuacji, gdybyśmy złożyli nieprawidłowo wypełniony wniosek, podmiot realizujący świadczenia powinien poinformować nas o tym pisemnie, a na poprawienie lub uzupełnienie wniosku mamy 14 dni. Jeżeli złożymy wniosek, ale bez kompletu wymaganych dokumentów, wtedy mamy mniej niż 14 i nie więcej niż 30 dni na uzupełnienie brakujących pism. Wniosek nie zostanie rozpatrzony jeżeli nie dostarczymy w odpowiednim terminie wszystkich dokumentów.

W przypadku, gdy nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, bądź jakichkolwiek zmian, które miałyby wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, powinno się o tym poinformować organ wypłacający świadczenia rodzinne.

Wnioski i dokumenty

Oprócz odpowiednich wniosków w przypadku poszczególnych świadczeń rodzinnych wymagane są również dokumenty, a w szczególności:

·uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie;

·skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;

·orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy przyznanie świadczenia uzależnione jest od niepełnosprawności;

·oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej, potwierdzające fakt kontynuowania przez dziecko nauki, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;

·zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny,

·kopia aktów zgonu rodziców lub kopia odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się;

·kopia karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

·kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

·oświadczenie lub zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony, a także zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, w przypadku ubiegania się o dodatek z tego tytułu;

·oświadczenie lub zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.

Świadczenia opiekuńcze

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego jest ustalane na czas nieokreślony, z wyjątkiem sytuacji jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Przysługuje on niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia (jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności), osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego to 153 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje matce albo ojcu, bądź innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także opiekunowi faktycznemu dziecka – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 520 zł miesięcznie (zgodnie z planowanymi przez rząd zmianami od 1 lipca 2013 kwota świadczenia pielęgnacyjnego ma wynieść 620 zł).

Z dniem 1 stycznia 2013 wprowadzono nowe świadczenie opiekuńcze – specjalny zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności. Zasiłek ten przysługuje jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623 zł netto. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie.

Źródła:

http://www.mpips.gov.pl

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

Jeśli uważasz ten artykuł za przydatny, podziel się nim z innymi.
Pin It
Pozostań też z nami w kontakcie:
- Polub nasz fanpage na Facebooku, a będziesz na bieżąco z najnowszymi artykułami i ciekawostkami ze świata parentingu
- Śledź nas na Instagramie. Znajdziesz tam ciekawe akcesoria dla dzieci, wartościowe książki i relacje z miejsc, w których bywamy :)
- Zapisz się do naszego newslettera. Jako pierwsza/pierwszy otrzymasz dostęp do najnowszych artykułów, konkursów i różnorodnych bonusów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ