Pin It

W trakcie trwania urlopu wychowawczego można pobierać odpowiednie świadczenia, o ile tylko rodzina spełnia określone kryteria dochodu. Komu przysługuje zasiłek wychowawczy?

Zasiłek wychowawczy to dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Przebywając na tego typu urlopie rodzice lub opiekunowie mogą pobierać zasiłek wychowawczy w wysokości 400 zł miesięcznie jeżeli dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 539 zł, tj. takiej, jaka pozwala na korzystanie z zasiłku rodzinnego i jego dodatków. Prawo do tego świadczenia jest bowiem uzależnione od tego, czy przysługuje nam zasiłek rodzinny.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623 zł.

Dla kogo i na jak długo?

Zasiłek wychowawczy przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką. Aby móc go pobierać, należy być uprawnionym do urlopu wychowawczego, tj. być pracownikiem zatrudnionym co najmniej 6 miesięcy.

Wymiar urlopu wychowawczego to 3 lata, przy czym należy z niego skorzystać zanim dziecko ukończy 4 rok życia. W trakcie trwania urlopu zasiłek przysługuje na okres nie dłuższy niż:

 • 24 miesięcy kalendarzowych,
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje się opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje się opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jeżeli rodzice równocześnie przebywają na urlopie wychowawczym (a jest to możliwe przez maksymalnie 4 miesiące), to rodzinie przysługuje tylko jeden dodatek.

Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Kto nie otrzyma dodatku?

Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o niego:

 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
 • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego,

Zasiłek nie przysługuje także w przypadku, gdy dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu (z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej) oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.


Zastanawiasz się nad kartą kredytową? Jeśli chcesz otrzymać na start 100 zł i korzystać ze zniżek u wielu partnerów, takich jak drogerie Douglas, sprawdź promocję: LINK.


Formalności

Aby uzyskać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego należy uzupełnić komplet dokumentów, które składamy ubiegając się o zasiłek rodzinny, tj. dostarczyć odpowiednie oświadczenia.

Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz jego dodatków należy dołączyć:

 • zaświadczenie pracodawcy o terminie i okresie, na jaki został nam udzielony urlop wychowawczy
 • zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaconych składkach społecznych,
 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
 • zaświadczenie Urzędu Skarbowego o przychodzie za zeszły rok podatkowy

O tym, czy otrzymamy zasiłek, dowiemy się w przeciągu miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów.

Jeśli uważasz ten artykuł za przydatny, podziel się nim z innymi.
Pin It
Pozostań też z nami w kontakcie:
- Polub nasz fanpage na Facebooku, a będziesz na bieżąco z najnowszymi artykułami i ciekawostkami ze świata parentingu
- Śledź nas na Instagramie. Znajdziesz tam ciekawe akcesoria dla dzieci, wartościowe książki i relacje z miejsc, w których bywamy :)
- Zapisz się do naszego newslettera. Jako pierwsza/pierwszy otrzymasz dostęp do najnowszych artykułów, konkursów i różnorodnych bonusów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ